EPL - Ert por i Ladins

Lia culturala independënta no-profit

 

Seziuns:

1) Ert figurativa
2) Leteratöra
3) Musiga

Statut:

REPUBLICA TALIANA

At revisionar dl’assoziaziun culturala “Ert por i Ladins - EPL”


L’ann 2004 duimileecater, ai 13 trëdesc de novëmber. Te Mareo, localité Al Plan, tla Ostaria dal Cone, él rové adöm te na sentada generala i mëmbri dla assoziaziun en chestiun, por revijioné y atualisé le Statut dl’Assoziaziun, che ê gnü aprovè ai 6 sis de mà dl 1960 milenücëntessessanta dal’assemblea costituënta y registré al Nr. 3850 le dé 11 önedc de mà dl 1960 a Bornech dal Procuradù Uberto Perini.

I sotscriã mëmbri dl’assoziaziun “Ert por i Ladins EPL” aprovëia chësc STATUT d’assoziaziun culturala nü.


1) L’inom dl’assoziaziun é chësc: “Ert por i Ladins” che pò gnì adorè inãe tla traduziun taliana “Gruppo Artistico Ladino” y tla diziun todëscia “Ladinischer Künstlerbund”. Al é na assoziaziun apolitica che à fins ma culturai y nia de davagn.

2) La sënta dl’assoziaziun toma adöm cun la residënza respetivamënter cun l’abitaziun de so presidënt.

3) Le fin dl’assoziaziun é: le mantegnimënt, la promoziun y la divulgaziun dl interes por l’ert ti ladins y tl aumënt dla cultura, dl’ert figurativa, dla leteratöra, dl teater y dla musiga y l’aiüt poscibl ai artisã assozià. Tl medemo tëmp él inãe fin dla uniun da descedè l’interes dl’ert ladina tles porsones de lingac y cultures desfarëntes, tles valades ladines y ti atri raiuns.

4) Mëmbri dla assoziaziun po gnì: düã i piturs, i sculturs, i fotografs, i scriturs ladins, residënã tla Val Badia o nasciüs tla Val Badia, o oriundi da geniturs ladins dla Val Badia che ais fat val’ stüde tl’ert, leteratöra, tl teater, ez., o se dais jö dantadöt o cun gran interes dles erts medemes.

5) I mëmbri vëgn partis ite te trëi seziuns: a) la seziun d’ert figurativa cun la pitöra, le dessëgn, la scultöra, la fotografia, l’ert conzetuala y l’ert mediala; b) la seziun d’ert leterara; c) la seziun musicala por i cors dla Val Badia che desmostra l’ativité prinzipala tla cornisc eclesiastica. Vigni grup musical é presënt tl’assemblea dl’assoziaziun cun so rapresentant (o presidënt o n so deleghè).

6) L’assoziaziun vëgn menada y aministrada da na junta de set porsones (de chëstes le presidënt responsabl y le vizepresidënt), nominada a litaziun socreta dal’assemblea di sozi y che restarà en ãiaria por trëi agn. Le presidënt vëgn lité diretamënter dal’assembla cun la maioranza assoluta de usc (plü co le 50% dles usc che vel; pro les usc varëntes ne vëgnel nia cumpedè les zetoles nules y blanães). Tla junta é vigni seziun presënta cun dui rapresentanã (n presidënt de seziun y n vizepresidënt de seziun). I mëmbri de vigni seziun litëia diretamënter sü dui rapresentanã te junta. Le presidënt ãern, canche la junta é metüda sö, n so vize y rapresentant che mëss fà pert dla junta. Tla pröma sentada dla junta vëgn n mëmber intern inãiarié a maioranza dles usc cun les funziuns da secreter. La junta tol les dezijiuns por alzada de man y cun maioranza relativa de usc (cun na maioranza nia assoluta). Les astenjiuns ne vel nia desco usc. A parité de usc tol le presidënt la deizjiun.

7) La rapresentanza dl’assoziaziun y la firma soziala i speta al presidënt y, a süa assënza o tl impedimënt, al vizepresidënt.

8) Por arjunje l’amisciun al’assoziaziun vàl debojëgn da fà na domanda scrita dan ala junta che é competënta da la aprovè o manco a na moda inapelabla. L’estromisciun di mëmbri avëgn cun provedimënt dla junta, do che al é gnü azertè chëstes zircostanzes: a) ativité danosa di prinzips dl’assoziaziun; b) inativité artistica y assoziativa totala; c) dimisciuns volontares. Cuntra les dezijiuns dla junta pòl gnì fat recurs anter 30 dis dla notificaziun scrita.

9) La reuniun generala di iscriã vëgn tignida almanco n iade al ann y gnarà cherdada ite por scrit da pert dl presidënt o dla junta, almanco döes edemes dan la data dla reuniun, cun indicaziun dl tëmp, dl post y dl ordin dl dé. La reuniun generala messarà tambëgn gnì convocada dal presidënt o dala junta, tl cajo che almanco diesc mëmbri dla uniun s’l damanes. La reuniun vel cun la presënza de almanco mez le numer di mëmbri. Sce le numer n’arjunj nia le mez ãina a na cherdora dal mëteman ofizial dla sentada él le presidënt che anunziëia varënta o nia-varënta la reuniun. En cajo de validité anunziada se desfira la reuniun regolarmënter y les dezijiuns vëgn tutes a maioranza (plü co le 50%) di presënã.

10) I scioldi por la realisaziun dl’ativité dl’assoziaziun provëgn: a) da sovenziuns, contribuã, ofertes, ez., da pert dles regiuns, dles provinzies, di statesc, dl’Uniun Europeica, respetivamënter da pert de ënã y istituziuns publiches y privates; b) da donaziuns volontares da pert di privaã; c) dala venüda de libri, plates de musiga, produã multimediai, operes artistiches y sperses de retlam.

11) Les mudaziuns dl Statut che regolëia l’assoziaziun messarà gnì deliberades da almanco 2/3 di assozià. Tl cajo che le numer ne n’é nia arjunt gnarà la reuniun söles mudaziuns al Statut sburlada a na data plü inant. A chësta moda fissëia le presidënt cun la junta na data de reuniun cun la poscibilité de na secunda convocaziun na cherdora do le mëteman ofizial dla reuniun. Tl cajo de secunda convocaziun dà le presidënt y la junta la löm vërda ales dezijiuns söles mudaziuns dl Statut. Chëstes vëgn deliberades cun la maioranza assoluta (plü co le 50%) di presënã litanã.

12) L’aministraziun contabla dl’assoziaziun fej pert dles competënzes dla junta. Sce le presidënt ne se ciafa nia n contabl volontar al intern de süa junta fistidiëiel instës dla delegaziun dla contabilité a d’atri respetivamënter a ofizi contabli profescionai. Chësc respetivamënter chisc é presënã cun n rapresentant ala reuniun generala altonala o invernala y informëia l’assemblea söl’ativité contabla desfirada y da desfiré. L’inãiaria contabla surandada dal presidënt a d’atri vel por döta la legislatöra.

13) Le rendicunt, “cunt final” o “cunt anual”, i vëgn presentè anualmënter al’assemblea generala altonala o invernala di mëmbri y vëgn aprovè dala medema. Le rendicunt vëgn ãiarè jö dan süa aproaziun da dui revisurs nominà danfora dala junta. Le contegnü dl patrimone vëgn aprovè cun i medemi criters. I dui revisurs di cunã ne po nia fà pert dla junta dl’assoziaziun. Ëi po indere, mo ne mëss nia, fà pert dla uniun.

14) Dërã y dovëis di mëmbri: i mëmbri à le dërt da tó vijiun dles deliberaziuns dl’assemblea generala y dla junta y inãe dla contabilité. Cuntra les dezijiuns dl’assemblea generala y dla junta vëgnel garantì la poscibilité de recurs. I mëmbri à le dovëi da colaborè por na ativité en conformité ales normes statutares.

15) Por cosses nia tleres vëgnel recordè les diretives dl Codesc Zivil tla materia de assoziaziuns volontares y ativitês culturales.